Haber Detayı
22 Aralık 2018 - Cumartesi 17:23 Bu haber 12983 kez okundu
 
Elektronik tebligat için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019
06 Ocak 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiliklerin, 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT şubelerine giderek müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO) Başkanı Nezih Özgenç, “Vergi Dairelerinde, açıklanan yönetmelik hükümleri için yeni bir işlem ve müracaat yapılmayacaktır. Müracaatlar PTT şubelerine yapılacak olup, elektronik tebligat muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecek” dedi.
GÜNDEM Haberi
Elektronik tebligat için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019

 

06 Ocak 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiliklerin, 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT şubelerine giderek müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO) Başkanı Nezih Özgenç, “Vergi Dairelerinde, açıklanan yönetmelik hükümleri için yeni bir işlem ve müracaat yapılmayacaktır. Müracaatlar PTT şubelerine yapılacak olup, elektronik tebligat muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecek” dedi.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre tüzel kişilere resmi tebligatların artık elektronik ortamda yapılacağına dikkat çeken MASMO Başkanı Nezih Özgenç, bu bağlamda sıkıntı yaşanmaması için ilgililerin 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT şubelerine müracaat ederek sisteme kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Özgenç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yönetmelik, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içermektedir.

Yönetmeliğe göre; tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

MADDE 5

(1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar)

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Yukarıda belirtilenlere tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak tebligatlar elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESLERİ NASIL OLUŞTURULACAK? NEREYE BAŞVURULACAKTIR.

Yönetmelik 01/01/2019 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin 6. (1) maddesine göre 5’inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay (31/01/2019 tarihine kadar) içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

MADDE 6

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay (31/01/2019 a kadar) içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde  (DETSİS)  yer alan  benzersiz   numara   ve   sistem  bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedecek.

Oluşturulan elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderilecek. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulacak.

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS' ye teslim edecek. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracak.

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenecek ve bunlar muhatap tarafından görülecek.

Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilecek.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak.

MESAJ VEYA ELEKTRONİK POSTAYLA BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAK

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT'ye bildirecek. Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecek. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak gönderilecek. PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturacak ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.

VERGİ HUKUKUNA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARIN DURUMU

Bilindiği üzere Vergi uygulamaları için tebligatlar 213 sayılı VUK’ nun 93. Maddesine göre; Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara 456 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Uygulama devam etmektedir. Vergi Dairelerinde yukarıda açıklanan yönetmelik hükümleri için yeni bir işlem ve müracaat yapılmayacaktır.

Yönetmelik hükümleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligat ile ilgilidir”

Kaynak: (BG) - Büşra Güler Editör: Büşra GÜLER
Etiketler: Elektronik, tebligat, için, son, başvuru, tarihi, 31, Ocak, 2019,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort